REKLAMACJE:
Jako sprzedawca odpowiadamy względem Ciebie, Klienta jeżeli rzecz
sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł
określonych ustawą Kodeks Cywilny.
Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem Formularza
Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i przesłania go
na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres
korespondencyjny Sprzedawcy.

Zasady składania reklamacji są szczegółowo opisane w §7 regulaminu
sklepu Gettify.pl.