Regulamin sklepu Gettify

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Gettify.pl

Szanowni Państwo, dbając o jakość świadczonych przez nasz Sklep Internetowy usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego Gettify.pl zwany dalej „Regulaminem”. W regulaminie znajdą Państwo informację, które są niezbędne do dokonania rejestracji Konta Klienta, składania Zamówień w Sklepie Internetowym jak również zasady dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zapraszamy zatem do zapoznania się z pełną treścią regulaminu.

§1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

  1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  2. Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. biuro@gettify.pl

  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

  4. Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.

  5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.

  6. Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  7. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną), w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedawcy mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

  8. Sprzedawca – Gettify.pl Piotr Krawczyk, ul. Wojciechowska 31, 20-704 Lublin.

  9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

 2. Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich.

 3. Kliknięcie przez Klienta przycisku KUPUJĘ i PŁACĘ jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

§3 KONTO KLIENTA

 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe zarówno po wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak również bez spełnienia obowiązku Rejestracji. Rejestracja Konta Klienta jak również jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne.

 2. Rejestracji Konta Klienta dokonać można z poziomu formularza Zamówienia zaznaczając opcję „STWORZYĆ KONTO?”.

 3. Znajomość adresu e-mail (login) oraz hasła wprowadzonego w formularzu zamówienia będzie niezbędna celem ponownego zalogowania się do Konta klienta.

 4. Sprzedawca w celu świadczenia na rzecz Klienta usług prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne o złożenie oświadczenia w sprawie innych wskazanych kwestiach.

§4 ZAMÓWIENIA

 1. Podstawą dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym jest składanie Zamówień. Przed złożeniem zamówienia należy wybrać Produkt lub Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, wybrać ilość Produktu oraz jego specyfikację na karcie Produktu a następnie kliknąć w przycisk DODAJ DO KOSZYKA. W wyniku kliknięcia w ten przycisk wybrany Produkt zostanie przeniesiony do Koszyka.

 2. Koszyk jest to specjalnie przygotowaną dla Klienta przestrzenią Sklepu Internetowego, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na sprawdzenie nazwy zamawianych produktów, ich ilości, jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów, a także przejście do formularza Zamówienia przez kliknięcie w przycisk PRZEJDŹ DO KASY.

 3. Po kliknięciu w przycisk PRZEJDŹ DO KASY, Klient uzyska dostęp do interaktywnego formularza Zamówienia, gdzie w celu zawarcia umowy sprzedaży zostanie poproszony o wprowadzenie swoich danych osobowych

 4. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych na każdej z zakładek informacji następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.

 1. Kliknięcie przez Klienta przycisku KUPUJĘ i PŁACĘ jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§5 DOSTAWA

 1. Dostawa zakupionych Produktów zostanie zrealizowana w przedziale czasowym określonym w Powiadomieniu otrzymanym przez Klienta po złożeniu Zamówienia i może trwać do 40 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 2. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego
  i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
  uszkodzenia, należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§6 PŁATNOŚĆ

 1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zakupione Produkty. Płatność może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

  1. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;

  2. Płatności kartą płatniczą;

  3. Płatności przy pomocy szybkich płatności DotPay;

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§7. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Jako sprzedawca odpowiadam względem Ciebie, Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 2. Każdy Klient ma ustawowe prawo do zgłoszenia reklamacji korzystając z prawa rękojmi. Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.

 4. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.

 6. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 30 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.

 2. Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .

 5. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

 6. Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
  z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2018 roku do odwołania.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Gettify.pl

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Gettify.pl Piotr Krawczyk, ul. Wojciechowska 31, 20-704 Lublin.

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przesyłam informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.

 3. Dane osobowe są przetwarzane w zależności od tego, na co się zdecydujesz, w celu którym może być:

     1. Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

     2. Realizacja Twoich zamówień

     3. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

     4. Przesyłanie newslettera

 4. Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:

     1. Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

     2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

     3. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

     4. Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

     5. Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

     6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 5. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 1. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 2. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

 3. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

 2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

 1. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

 3. zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 1. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§2 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

PO ZA TEREN UE/EOG

 1. Twoje dane osobowe są przekazywane poza teren EU/EOG na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Państwem do którego przekazywane są dane osobowe są Chiny.

 2. Na Twoją prośbę udzielimy Ci informacji na temat podmiotów mających siedzibę na terenie Chin, do których mogą trafić Twoje dane osobowe. Wybór konkretnego podmiotu w Chinach, któremu przekażemy Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy sprzedaży uzależniony jest od Produktu, który zakupisz w Sklepie Internetowym.

 3. Z każdym podmiotem na terenie Chin, któremu zostaną przekazane Twoje dane osobowe Administrator Danych Osobowych zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych gwarantujących Ci najwyższe standardy ochrony Twoich danych Osobowych.

§3 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);

 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

§4 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

 • adres IP;

 • wersję oprogramowania przeglądarki;

 • system operacyjny komputera;

 • logi systemowe;

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;

 • adres;

 • adres poczty elektronicznej;

 • numer telefonu kontaktowego

§5 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.

 2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.

 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

  1. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

  2. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  3. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

  4. Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

  5. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: biuro@gettify.pl.